Основна інформація

В 1995 році закінчила з відзнакою механіко-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка.

В 1995-1998 роках навчалась в аспірантурі Київського університету імені Тараса Шевченка на кафедрі диференціальних та інтегральних рівнянь. Під керівництвом доктора фізико-математичних наук, професора Д. І. Мартинюка та академіка НАН України А. М. Самойленка захистила в 1999 році кандидатську дисертацію "Інваріантні множини зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь".

З 1998 року працює на кафедрі математична фізика.

З 2003 року по теперішній час працює на посаді доцента кафедри математичної фізики.

В 2005 році отримала звання доцента кафедри математичної фізики.


Викладацька робота

Працюючи на кафедрі, читає лекції з низки нормативних дисциплін, дисциплін вибору студентів, проводить практичні заняття, лабораторні роботи:

 • "Теорія функції комплексної змінної" для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання, спеціальності математика, освітня програма "Комп'ютерна механіка".
 • "Комплексний аналіз" для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання, спеціальності математика, освітні програми "Комп'ютерна математика", "Математика" та студентів 3-го курсу бакалаврату заочної форми навчання, спеціальності математика.
 • "Комплексний аналіз" для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання, спеціальності середня освіта, освітня програма "Середня освіта (математика)".
 • "Основи асимптотичного аналізу" для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання, спеціальності математика, освітня програма "Математика".
 • "Системи управління базами даних" для студентів 3-го курсу бакалаврату денної форми навчання, спеціальності математика, освітня програма "Математика".
 • "Розробка сучасного програмного забезпечення" для студентів 3-го курсу бакалаврату денної і заочної форми навчання, спеціальності математика.
 • "Прикладні програми" для студентів 4-го курсу бакалаврату денної і заочної форми навчання, спеціальності математика.
 • "Інформаційні системи і технології" для студентів 4-го курсу бакалаврату денної і заочної форми навчання, спеціальності математика.

Навчально-методичні праці:

 1. Навчальний посібник з дисципліни "СУБД" "Система управління базами даних Access" для студентів механіко-математичного факультету, які навчаються за освітнім рівнем "Бакалавр" спеціальність "Математика" / Верьовкіна Г. В. – Київ, – 2022, – 71 с.
 2. Навчальний посібник з дисципліни "Комплексний аналіз". Конформні відображення функцій комплексної змінної для студентів механіко-математичного факультету, які навчаються за освітнім рівнем "Бакалавр" спеціальність "Математика" освітні програми "Комп’ютерна математика", "Комп’ютерна механіка" / Г. В. Верьовкіна. – К.: Видавець Кравченко Я. О., 2019. – 52 с. ISBN 978-617-7700-30-1, УДК 517.5(085.7) В 31.
 3. Навчальний посібник з дисципліни "Комплексний аналіз". Ряди та інтеграли функцій комплексної змінної для студентів механіко-математичного факультету, які навчаються за освітнім рівнем "Бакалавр" спеціальність "Математика" освітні програми "Комп’ютерна математика", "Комп’ютерна механіка" / Г. В. Верьовкіна. – К.: Видавець Кравченко Я. О., 2019. – 52 с. ISBN 978-617-7700-31-8, УДК 517.5(085.7) В 31.

Наукова діяльність

Наукові дослідження стосуються інваріантних тороїдальних многовидів систем диференціальних та різницевих рівнянь в скінченно-вимірному випадку та зліченних систем різницевих рівнянь. Основні результати стосуються необхідних умов існування інваріантних торів для зліченних систем диференціальних та різницевих рівнянь.

Також в полі інтересів є дослідження питань побудови інтерполяційних зображень деяких класів стохастичних процесів на площині по нерівновіддаленим вузлам інтерполяції, застосування теореми Котєльнікова-Шеннона та її узагальнень.

Вибрані наукові праці:

 1. Analytic Solutions of Equation for Random Evolution on a Complex Plane. The Austrian Journal of Statistics Igor Samoilenko, Ganna Verovkina, Tetiana Samoilenko, Vol. 52 No. SI (2023): Recent Trends in Probability and Statistics in Ukraine  DOI: 10.17713/ajs.v52iSI.1757 (Scopus)
 2. Construction Features and Analysis of Warfare Information Model with Impulse Perturbations under Poisson Approximation Conditions. Ihor Samoilenko, Anatolii Nikitin, Ganna Verovkina, Tetiana Nikitina, Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems, Kyiv, Ukraine, January 28, 2021, 12-17.  Режим доступу (Scopus)
 3. Особливості побудови та аналіз моделі інформаційної боротьби з марковськими перемиканнями та імпульсними збуреннями в умовах апроксимації Леві. Самойленко І. В., Нікітін А. В., Верьовкіна Г. В. Кібернетика та системний аналіз, 2021, Том 57, № 4, 136-145, ISSN 1019-5262.  Режим доступу (Scopus)
 4. Peculiarities of Construction and Analysis of the Information Warfare Model with Markov Switchings and Impulse Perturbations Under Levy Approximation Conditions. Samoilenko I. V., Nikitin A. V., Verovkina G. V. Cybernetics and Systems Analysis, 2021, Vol. 57, № 4, 621–628.  DOI: 10.1007/s10559-021-00387-1 (Scopus)
 5. Асимптотичний аналіз розв'язків рівнянь із регулярним збуренням. Г. Верьовкіна, І. Гап'як, В. Самойленко, Т. Телятник Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. 2019, 1(40), 14-18. ISSN 1728-3817  DOI: 10.17721/1684-1565.2019.01-40.04.14-19
 6. Інтерполяційні зображення деяких класів стохастичних процесів за прямокутною решіткою вузлів інтерполяції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. Київ, 2016, Вип. 38, 9-12
 7. Інтерполяційні зображення певних класів випадкових процесів. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка. Київ, 2013, Вип. (2) 30, 9-11.
 8. The interpolation representation of some classes of random processes with a set of interpolation knots. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Фіз.-мат. науки. Київ, 2013, Вип. 1, 18-20.